• Regulamin rekrutacji

   • REGULAMIN REKRUTACJI

    do IX Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Zawodowego Nr 1

    w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku

    na rok szkolny 2020/2021 dla absolwentów szkoły podstawowej

     

    Na podstawie: 

    • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  (Dz. U z 2019 r. poz. 1148 ze zm.);
    • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737);
    • Zarządzenia nr 12/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia  30  stycznia 2020 r.
      w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
     i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 w województwie podlaskim dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących (…);
    • Komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maj 2020 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji o szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021;

    wprowadza się Regulamin Rekrutacji do IX Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Zawodowego Nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku na rok szkolny 2020/2021 w poniższym brzmieniu:

     

    § 1. Przepisy ogólne.

     

    1. Niniejszy Regulamin określa:
     1. zadania komisji rekrutacyjnej,
     2. terminarz rekrutacji do IX Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Zawodowego Nr 1 w Białymstoku na rok szkolny 2020/2021,
     3. terminarz testów sprawności fizycznej,
     4. zasady rekrutacji do klas mistrzostwa sportowego IX Liceum Ogólnokształcącego,
     5. zasady rekrutacji do klasy humanistyczno-medialnej IX Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Zawodowego Nr 1 w Białymstoku na rok szkolny 2020/2021,
     6. zasady przyznawania punktów,
     7. charakterystykę klas pierwszych,
    2. Rekrutację do klas pierwszych IX Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Zawodowego Nr 1 w ZSOiT w Białymstoku przeprowadza komisja rekrutacyjna, w skład której wchodzą powołani przez dyrektora szkoły: przewodniczący oraz członkowie.
    3. Rekrutacja odbywa się zgodnie z kryteriami określonymi w ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie a także w zarządzeniu Podlaskiego Kuratora Oświaty.
    4. Terminarz rekrutacji opracowany jest na podstawie Zarządzenia Podlaskiego Kuratora Oświaty.
    5. IX Liceum Ogólnokształcące w ZSOiT w Białymstoku ogłasza nabór na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych o następujących profilach:
     1. 1 A – mistrzostwa sportowego (piłka nożna chłopców),
     2. 1 B – mistrzostwa sportowego (piłka nożna chłopców i dziewcząt),
     3. 1 C – humanistyczno-medialna,
     4. 1 D – ogólnokształcąca.
    6. Technikum Zawodowe Nr 1 w ZSOiT w Białymstoku ogłasza nabór na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych o następujących profilach:
     1. IA Technik fotografii i multimediów,
     2. IB Technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
     3. IC Technik reklamy,
     4. ID Technik realizacji nagrań / Technik realizacji nagłośnień.
    7. We wszystkich klasach pierwszym nauczanym językiem obcym jest język angielski.  Wyboru drugiego języka obcego można dokonać spośród języka:
     1. niemieckiego (od podstaw)
     2. rosyjskiego (od podstaw)

     

    § 2. Komisja rekrutacyjna.

     

    1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
    2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się
     z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni
     i godziny posiedzeń komisji.
    3. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
    4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji.
    5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona         i nazwiska      kandydatów    oraz     informację      o zakwalifikowaniu    albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły.
    6. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
    7. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
     i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
    8. Listy, o których mowa w ust. 5 i 7, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona
     i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
    9. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 7, jest określany
     w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
    10. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
     z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
    11. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 10. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
    12. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.  
    13. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
     w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego właściwego dla siedziby szkoły.
    14. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
    15. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego  oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
    16. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres  roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego
     i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

     § 3. Terminarz rekrutacji.

     

    Uwaga! Terminy składania wniosków do oddziałów mistrzostwa sportowego

    w IX Liceum Ogólnokształcącym są inne, niż terminy rekrutacyjne do pozostałych oddziałów!

    WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ do 22 czerwca 2020 r. DO GODZ. 15:00

     

     

    Lp.

    RODZAJ CZYNNOŚCI

    Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

    1.

    Złożenie:

    • wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
    • 2 zdjęć,
    • zgody rodziców na naukę w klasie sportowej,
    • orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danego sportu wydane przez lekarza medycyny sportowej (do klas sportowych LO)

     

    15.06. – 10.07.2020 r.

    do godz. 15:00

    do klasy humanistyczno-medialnej

    i ogólnokształcącej w LO oraz wszystkich klas technikum

     

    15.06. – 22.06.2020 r.

    do godz. 15:00

    do klas mistrzostwa sportowego (piłka nożna)

    2.

    Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (do klas mistrzostwa sportowego – piłka nożna)

    23.06 - 07.07.2020 r.

    II termin:*

     do 30.07.2020 r.

    3.

    Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

    29.06 - 10.07.2020 r.

    do godz.15:00

    4.

    Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej (do klas mistrzostwa sportowego)

     

    do 09.07.2020 r.

    II termin:*

    do 31.07.2020 r.

    5.

    Uzupełnienie wniosku o:

    • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej,
    • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (dokument z OKE)

    oraz zmiana przez kandydatów wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół do których kandyduje

     

     

     

    od 31.07 – 04.08. 2020 r.

    do godz. 15:00

    6.

    Podanie do publicznej wiadomości listy:

    • kandydatów zakwalifikowanych
    • kandydatów niezakwalifikowanych

     

    12.08.2020 r.

     

    7.

    Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie dla kandydatów do Technikum

     

    15.06 - 14.08.2020 r.

    8.

    Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły poprzez:

    • dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej
    • dostarczenie oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty

    (dokument z OKE)

    • dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (kandydaci do Technikum)

     

     

     

     

    13.08 - 18.08.2020 r.

    do godz. 15:00

    9.

    Podanie do publicznej wiadomości listy:

    • kandydatów przyjętych
    • kandydatów nieprzyjętych

    19.08.2020 r.

    do godz. 14:00

     

    § 4. Terminarz testów sprawności fizycznej do oddziałów mistrzostwa sportowego IX Liceum Ogólnokształcącego w ZSOiT w Białymstoku.

     

    Klasa

    Termin

    w postępowaniu rekrutacyjnym

     

     

    KLASA IA LO

     (piłka nożna chłopców)

     

     

    02.07.2020 r. (czwartek) godz. 17:00

     

       II termin:

    28.07.2020 r. (wtorek) godz. 10:00

     

     

     

    KLASA IB LO

     (piłka nożna chłopców

     i dziewcząt)

     

    03.07.2020 r. (piątek) godz. 17:00

     

      II termin:

    28.07.2020 r. (wtorek) godz. 10:00

     

     

    § 5. Zasady rekrutacji do klas mistrzostwa sportowego w IX Liceum Ogólnokształcącym w ZSOiT w Białymstoku.

     

    1. Do klasy pierwszej oddziału mistrzostwa sportowego w IX Liceum Ogólnokształcącym
     w Białymstoku przyjmowani są kandydaci, którzy:
     1. posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
     2. posiadają wyniki egzaminu ósmoklasisty zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu; 
     3. posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim
      o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę
      w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,
     4. posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału,
     5. uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale.
    2. W przypadku większej liczby niż liczba wolnych miejsc w szkole i oddziale, o których mowa w pkt 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.
    3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do szkół lub oddziałów sportowych i  mistrzostwa sportowego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie odpowiednio następujące kryteria:
     1. wyniki egzaminu ósmoklasisty,
     2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego  i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły,
     3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
     4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
      • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,
      • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
    4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
      1. wielodzietność kandydata,
      2. niepełnosprawność kandydata,
      3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
      4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
      5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
      6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
      7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

     

    Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

     

    1. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani 
     w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej sportowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, jeżeli posiadają:
      • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
      • posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
      • posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły  lub oddziału,
      • uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale.

     

    §6. Zasady rekrutacji do klasy humanistyczno-medialnej i ogólnokształcącej w IX Liceum Ogólnokształcącym oraz klas Technikum Zawodowego Nr 1 w ZSOiT w Białymstoku.

     

    1. Do klasy pierwszej humanistyczno-medialnej w IX Liceum Ogólnokształcącym oraz do klas pierwszych Technikum Zawodowego Nr 1 w Białymstoku przyjmowani są kandydaci, którzy:
    1. posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
    2. posiadają wyniki egzaminu ósmoklasisty zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu; 
    3. w przypadku kandydatów do Technikum Zawodowego Nr 1 w ZSOiT w Białymstoku - posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
    1. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
     1. wyniki egzaminu ósmoklasisty,
     2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły,
     3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
     4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
      • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 
      • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
    2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
    3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
     1. wielodzietność kandydata,
     2. niepełnosprawność kandydata,
     3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
     4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
     5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
     6.     samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
     7. objęcie kandydata pieczą zastępczą

    Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

    1. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani
     w pierwszej kolejności do oddziału w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, jeżeli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

     

    §7 Zasady przyznawania punktów

     

    Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania:

    1. za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej –  max 100 pkt.

    Uzyskane wyniki procentowe z języka polskiego i matematyki na poziomie podstawowym mnożone są przez przelicznik 0,35, np. 100% = 100 x 0,35 = 35 pkt. Uzyskane wyniki procentowe z języka nowożytnego na poziomie podstawowym mnożone są przez przelicznik 0,3, np. 75% = 75 x 0,3 = 22,50 pkt. Maksymalna liczba punktów za 3 wyniki procentowe wynosi 100 pkt.

    1. Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły- max 72 pkt:      
    • ocena celująca                                     18 pkt
    • ocena bardzo dobra                              17 pkt
    • ocena dobra                                           14 pkt
    • ocena dostateczna                                8 pkt
    • ocena dopuszczająca                            2 pkt
    1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt
    2. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt
    3. Szczególne osiągniecia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - max 18 pkt.:
     1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
    • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
    • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje  się 7 punktów,
    • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje  się 5 punktów.
     1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
    • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
    • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się
     4 punkty,
    • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się
     3 punkty.
     1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
      • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
      • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
      • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
      • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
      • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
      • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty.
      1. uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
    • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,
    • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
    • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
    • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty.
      1. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 5 lit. a-d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
    • międzynarodowym – 4
    • krajowym – 3 pkt,
    • wojewódzkim – 2 pkt,
    • powiatowym – 1 pkt.

     

    W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi
    18 punktów.

     

    W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44 zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

    1. z języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
    • celującym przyznaje się po 35 punktów,
    • bardzo dobrym przyznaje się po 30 punktów,
    • dobrym przyznaje się po 25 punktów,
    • dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów,
    • dopuszczającym przyznaje się po 10 punktów.
    1. języka obcego nowożytnego:
     • celującym przyznaje się po 30 punktów,
     • bardzo dobrym przyznaje się po 25 punktów,
     • dobrym przyznaje się po 20 punktów,
     • dostatecznym - przyznaje się po 10 punktów,
     • dopuszczającym przyznaje się po 5 punkty.

    W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, przelicza się na punkty, w sposób określony w pkt 1 i 2, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

     

    §8. Charakterystyka klas pierwszych w IX Liceum Ogólnokształcącym w ZSOiT
    w Białymstoku

     

    1. Klasa 1 A LO mistrzostwa sportowego (piłka nożna chłopców)
    1. Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, biologia
    2. Języki obce: język angielski i do wyboru język niemiecki lub język rosyjski.
     1. Zajęcia dodatkowe: treningi piłki nożnej

     

    1. Klasa 1 B LO mistrzostwa sportowego (piłka nożna chłopców i dziewcząt)
    1. Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, geografia
    2. Języki obce: język angielski i do wyboru język niemiecki lub język rosyjski.

     

    1. Klasa 1 C LO humanistyczno-medialna
    1. Przedmioty rozszerzone: język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwie
    2. Języki obce: język angielski i do wyboru język niemiecki lub język rosyjski.

     

    1. Klasa 1 D LO ogólnokształcąca
    1. Przedmioty rozszerzone: język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwie
    2. Języki obce: język angielski i do wyboru język niemiecki lub język rosyjski.

     

    §9. Charakterystyka klas pierwszych w Technikum Zawodowym Nr 1 w ZSOiT
    w Białymstoku

     

    1. Klasa 1 ATZ technik fotografii i multimediów
    1. Przedmioty rozszerzone: język angielski
    2. Języki obce: język angielski i do wyboru język niemiecki lub język rosyjski.

     

    1. Klasa 1 BTZ technik grafiki i poligrafii cyfrowej
    1. Przedmioty rozszerzone: język angielski
    2. Języki obce: język angielski i do wyboru język niemiecki lub język rosyjski.

     

    1. Klasa 1 CTZ technik reklamy
    1. Przedmioty rozszerzone: język angielski
    2. Języki obce: język angielski i do wyboru język niemiecki lub język rosyjski.

     

    1. Klasa 1 DTZ technik realizacji nagrań/technik realizacji nagłośnień
    1. Przedmioty rozszerzone w obu zawodach: język angielski
    2. Języki obce: język angielski i do wyboru język niemiecki lub język rosyjski.

     

     

    § 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 maj 2020 r.

     

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
   • zsoitbialystok@wp.pl
   • (+48) 85 653 00 73 (+48) 85 654 76 25
   • ul. Antoniuk Fabryczny 1 15-762 Białystok
   • zsoit.bialystok.pl